Video - Mia the Beagle

Gorgeous - Mia probably won't win the trophy...